اقامت گرجستان

طبق گزارش اداره آمار ملی گرجستان، اقتصاد گرجستان در حال افزایش است. میزان رشد ناخالص داخلی در مارس 2019 برابر با 5.1% بوده و
ژوئن 3, 2019