اقامت گرجستان

همانند دیگر کشورهای جهان، یکی از مسائل مهم برای زندگی در گرجستان، اخذ اقامت گرجستان است در سالهای اخیر، اخذ اقامت گرجستان دچار چالشهای
دسامبر 4, 2019